องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
  ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริ...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 18]
 
  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ,ประชุมพนักงาน อบต...[วันที่ 2023-07-24][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพสัมมาอาชีพในระดับหมู่บ้าน (หมู...[วันที่ 2023-07-19][ผู้อ่าน 20]
 
  อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดต...[วันที่ 2023-07-11][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการอาสาสมัครท้องถื่นรักษ์โลก...[วันที่ 2023-07-10][ผู้อ่าน 17]
 
  พิธีปิดการอบรมโรงเรียนเกษตรกร แปลงใหญ่ข้าวตำบลโคกแ...[วันที่ 2023-07-07][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชุมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 18]
 
  ลงพื้นที่สำรวจโครงการ เพิ่มเติมแผนฯ ปี 2567 ในพื้น...[วันที่ 2023-07-05][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มส...[วันที่ 2023-06-30][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมพนักงาน ประจำเดือน...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 24]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 34]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23