องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ,ประชุมพนักงาน อบต.โคกแย้ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567


วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ โดยนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ประกาศเจตนารมย์นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการประชุมพนักงานประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยเน้นย้ำ    ให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา    ให้ประพฤติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานว่าจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตามนโยบาย No Gift Policy และหากมีผู้พบเห็นหรือรับทราบข้อมูลว่ามีการรับของขวัญ ของกำนัล ขอให้แจ้งมายังช่องทางร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27