องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน


วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา เวลา 13.30 น.
     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  โดยนางสาวเปรมยุดา  บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จัดกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม และองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในสังกัดทุกคน 
 โดยมีวัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยังผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
 2. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม การชี้แจงแนวปฏิบัติ Dos&Don'ts และยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม เป็นกลไก ในการให้ความรู้ ฝึกอบรม พัฒนาจริยธรรม กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมทางจริยธรรม ทัศนคติ และ อุดมการณ์ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสร้างกลไกที่จะช่วยยับยั้ง การกระทำผิด (Deterrence) และแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ซึ่งจะช่วย ลดความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานภาครัฐ
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และมอบนโยบายให้คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ทุกคน งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27