องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 5


วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น.

นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ รุ่นที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรมหน้าเสาธง และวิชาสุขศึกษาเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุในปัจจุบัน โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ และมอบหมายกองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาฯ ในการดูแลและจัดทำกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกแย้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกแย้

2024-06-18
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-15
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-03
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31