องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ทำงานสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7,13,14 และเคลื่อนย้ายหอกระจายข่าวล้มทับศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11


วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 13,หมู่ที่ 14 และเคลื่อนย้ายหอกระจายข่าวล้มทับศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทุกเส้นทางในพื้นที่ตำบลโคกแย้ ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

📸/ข้อมูล กองช่าง

2024-05-14
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-11
2024-04-17
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-09
2024-04-02
2024-03-27