องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลดีเด่นประจำปี ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ค. 2567 ]7
2 การดำเนินกิจกรรมตามหลักคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 9 พ.ค. 2567 ]8
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]18
4 คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 10 ม.ค. 2567 ]13
5 แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 9 ม.ค. 2567 ]29
6 คำสั่ง อบต.โคกแย้ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]28
7 แบบฟร์อมการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2566 ]44
8 Do and Don’t พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 22 มี.ค. 2566 ]72
9 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 3 มี.ค. 2566 ]51
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ [ 3 มี.ค. 2566 ]45
11 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2566 ]53
12 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2566 ]50
13 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2566 ]64
14 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]5