องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางบุณย์วรางค์ สุขโรจน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขนายหัษณ
พันธ์กิตติกุล


นางสาวพิมพิกา
สอนนุชาติ

พ.อ.อ.ไพบูลย์
ทรัพย์พันธ์
นางสาววิลวัลย์
พรหมมินทร์

นักวิชาการสุขาภิบาล
ปฏิบัติการ


นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

นายสมพงษ์ สิงหาเพ็ญ นางธงชัย มีเจริญ นายทองรี คำสวัสดี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
คนงานประจำรถขยะ
(ผู้มีทักษะ)

คนงานประจำรถขยะ
(ผู้มีทักษะ)


นายประธาน เทพกุลชอน นายนิรุธ พิมพ์ศรี
นางวิมาลัย อยู่ดี
นายธีระพงษ์ นอระเทศ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป


นายสุนทร จันแดง นายธีระพล จันแดง นายธนภัทร สัพพัญญู
นายสมคิด เบ้าศรี นายทวี คงสมบัติ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ

นายวสันต์ บุญมา

นายอุเทน ขาวน้อย

นายไพศล ศรีทา

นายพิทักษ์ อันชูนี

นายสมยศ ทุมรัตน์

คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ