องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม 

     การศึกษา 

          - โรงเรียนประถมศึกษา(ป.1-ป.6) จำนวน 2 แห่ง
          - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา(ป.1-ม.3) จำนวน 2 แห่ง
          - ศูนย์การเรียนรูุ้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง
          - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน(หมู่ที่ 6-หมู่ที่ 4) จำนวน 2 แห่ง
          - ลานตากข้าวรวม จำนวน 1 แห่ง
          - ศาลาประชาคม จำนวน 6 แห่ง

 
     สถาบันและองค์กรศาสนา

          - วัด จำนวน 8 แห่ง                            
          - สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
          - มูลนิธิสุขาวดี จำนวน 1 แห่ง

   
     สาธารณสุข

          - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
          - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง
          - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%  
          - กองทุนยา  
          - ปัจจุบันตู้ยาประจำหมู่บ้าน 16 หมู่ โดยมี อสม.เป็นผู้กำกับดูแล จำนวน 2 แห่ง


     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           - สถานีดับเพลิง 1 แห่ง (มีรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์สามารถดับเพลิงไหม้ได้)
           - ป้อมตำรวจชุมชน         จำนวน 1 แห่ง