องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ 

     อาชีพ 

     ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตำบลโคกแย้ ประกอบอาชีพ

          1. รับจ้าง โดยมีทั้งรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตที่มีอยู่ 19 โรงงาน
          2. รับจ้างทำงานเกษตรกรรม ได้แก่การทำนา ทำไร่ ทำสวน
          3. รับจ้างทำงานช่างฝีมือช่างไม้ ช่างปูน ช่างเครื่องยนต์ ค้าขาย ฯลฯ ย่านชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 ติด ถ.สุวรรณศร  รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในเขต อบต. ส่วนใหญ่ได้จากแหล่งธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์กระเบื้องปูพื้น และประกอบอาชีพส่วนตัว

     หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

          - ปั๊มน้ำมันและก๊าซขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง
          - โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 19 แห่ง
          - โรงสี จำนวน 1 แห่ง
          - บริษัทธุรกิจรถยนต์/จักรยานยนต์ จำนวน 1 แห่ง
          - บริษัทธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ จำนวน 1 แห่ง
          - บริษัทธุรกิจประกันภัย จำนวน 1 แห่ง
          - ธุรกิจร้านอาหาร จำนวน 45 แห่ง
          - นวดแผนโบราณ จำนวน 2 แห่ง
          - ร้านขายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 60 แห่ง
          - กิจการบ้านเช่า จำนวน 25 แห่ง
          - ตลาดเอกชน จำนวน 2 แห่ง

        
การคมนาคม

     การคมนาคมของตำบลโคกแย้ มีการคมนาคมติดกับตำบลใกล้เคียงโดยทางบก ดังนี้
          
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33( ถนนสุวรรณศร )ผ่านที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ,2 ,3 ,13 ,5 และ หมู่ที่ 8 เป็นถนนลาดยาง
     การคมนาคมติดกับอำเภอหนองแค มีเส้นทางที่สำคัญ คือ 
      
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) เป็นถนนลาดยาง สภาพดี ไปเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ที่ตำบลห้วยทราย (แยกหินกอง) ไปอำเภอหนองแค
     การคมนาคมติดต่อภายใน อบต. ใกล้เคียง มีเส้นทางที่สำคัญ คือ 
          
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ถนนลาดยาง ขนาดใหญ่ 6 เลนและ 4 เลน       สภาพดีเป็นบางช่วงติดต่อกับตำบลห้วยทราย และตำบลห้วยขมิ้น ผ่านหมู่ 8,5,13 ไปบ้านหินกอง
          2. ถนนลาดยางบ้านหนองสมัคร-ตำบลหนองจรเข้ ผ่านหมู่10,11 เป็นถนนลาดยางสภาพไม่ค่อยดีนักสามารถเดินทางไปอำเภอหนองแค
          3. ถนนลาดยางบ้านเขาโปร่งแร้ง - ตำบลหนองจระเข้ ผ่านหมู่ 15,16 เป็นถนนลาดยาง สามารถเดินทางไปอำเภอหนองแค ถนนลาดยางสภาพค่อนข้างดี
          4. ถนนลาดยางหนองผักชี-บ้านหนองจอกใหญ่ ผ่านหมู่ 6,7,10 ถนนลาดยางสภาพดี
          5. ถนนลาดยางสายบ้านไทยงาม-บ้านบ่อน้ำเค็ม ผ่านหมู่ 2,4,14 ถนนลาดยาง สภาพดี
          6. ถนนคอนกรีตบ้านดอนแพง-บ้านหนองจอกใหญ่ ผ่านหมู่ 7,9,10 ถนนคอนกรีต สภาพดี
          7. ถนนลาดยางบ้านหนองผักชี-บ้านหนองจอกใหญ่ ผ่านหมู่ 6-10 ถนนลาดยางสภาพดี
          8. ถนนลาดยางบ้านโคกเชือก-บ้านบ่อน้ำเค็ม ผ่านหมู่ 15,14 ถนนลาดยางสภาพดี
          9. ถนนลาดยางบ้านหนองสมัคร-บ้านลำ ผ่านหมู่ 5 ไป อบต. บ้านลำ ถนนลาดยางสภาพดี
        10. ถนนสาธารณะติดเขต อบต. บ้านลำ ผ่านถนนสุวรรณศร ถนนลูกรังสภาพค่อนข้างดี
        11. ถนนจารุเสถียร เขตติดต่อ อบต. บ้านลำ ถนนลูกรังสภาพค่อนข้างดี

     การไฟฟ้า
          
- ปัจจุบันมีการไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน
          - จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 8,931 คน  

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

          - ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน 9 แห่ง    
          - บึง,หนอง และอื่นๆ จำนวน 10 แห่ง

     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

          - บ่อน้ำตัน จำนวน 261 แห่ง
          - บ่้อโยก, บ่อบาดาล จำนวน 13 แห่ง
          - อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง

     ข้อมูลอื่น ๆ 

          ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าไม้ในเขต อบต.โคกแย้ ประมาณ 1,730 ไร่ เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในเขตติดต่อกับ อบต.ห้วยทราย และอบต.หนองปลาไหล