องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

นางสาวฉัตรชนก แหยมนุด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายสมบัติ พู่แพร
นางสาววรัญญา ชวนรัมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางธนาวดี สังขมงคล
นางสาวปัทมนัณท์ เพ็งมณี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวดลยา ชัยประภา
นางสาวเบญจวรรณ รามันจิตร
นายอภิรัตน์ บริพันธ์ุ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์