องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ นามมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางอรุณ คำแหง
(ว่าง) นางสาวสุหรรษา เตชะดี
นางสาวจิรปรียา พานนิ่ม
ครู ครูผู้ช่วย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ อยู่พร้อม
นางสาวพัชรินทร์ ถนอมพิชัย
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางสาวสาธินี  กองพา
นางสาวกรกมล ศรเชื้อ
นางสาวบุษกร  รอดเป้า
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

นายกฤษฎา มะลิซ้อน
นางสาวนาถชญา คำสวัสดี
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป