องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ว่าที่ร้อยตรี อภิชาติ นามมุงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางอรุณ คำแหง
นางสาวสุหรรษา เตชะดี
นางสาวจิรปรียา พานนิ่ม
ครู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานว่าง
นางสาวพัชรินทร์ ถนอมพิชัย
ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครูนางสาวรุ่งฤดี พันทา นางสาวกรกมล ศรเชื้อ
ว่าง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

นายกฤษฎา มะลิซ้อน
นางสาวนาถชญา คำสวัสดี
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป