องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายชัยวัฒน์ อาลัยกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
089-4145362

นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
088-8919319
  
  นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์
   นางสาวนภาพร รอดประจญ
   นายกฤชณุพงศ์  พื้นชมภู
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
088-8919319
091-7715908
091-7715902นางบุณย์วรางค์  สุขโรจน์
ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  นามมุงคุณ
นางสาวฉัตรชนก  แหยมนุด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
091-7715903
099-9492592
061-4632699