องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป 


     ที่ตั้ง 
          อบต.โคกแย้เป็น1ใน15 อบต.ในเขตอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.ต่างๆดังนี้คือ

 

          ทิศเหนือ             ติดกับอบต.ห้วยทราย               อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

          ทิศใต้                 ติดกับอบต.หนองจรเข้              อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

          ทิศตะวันออก      ติดกับอบต.บ้านลำ                   อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

          ทิศตะวันตก        ติดกับอบต.หนองไข่น้ำ             อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี

 เนื้อที่
          พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 29.960 ตารางกิโลเมตร หรือ 18,725 ไร่

ภูมิประเทศ
    สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะดังนี้

          แบบลูกคลื่นลอนลาดชัน ถึงลอนลาดเล็กน้อยถึงที่ราบลุ่มลำน้ำ โดยมีเนินเขาทอดตัวอยู่ทางด้านเหนือของตำบล ความสูงจากน้ำทะเล 200 เมตร ,150 เมตร และ 109 เมตร 

    แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
          คลองหนองจอกใหญ่, คลองหนองพันอ้อม , และคลองธรรมชาติต่าง ๆและคูนาส่งน้ำ เป็นต้น สภาพโดยทั่วไปเหมาะสำหรับทำการเกษตร ทำนา ปลูกพืชผักและพืชสวนครัว เป็นต้น อื่นๆอีกมากมาย สนใจสอบถามโดยตรงที่ อบต.โคกแย้ 

    จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน 
          จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีจำนวน 16 หมู่ ได้แก่   

หมู่ที่ 1 ชื่อหมู่บ้าน บ้านสนมไทย หมู่ที่ 9 ชื่อหมู่บ้าน หนองกระทุ่ม
หมู่ที่ 2 ชื่อหมู่บ้าน บ้านไทยงาม  หมู่ที่ 10 ชื่อหมู่บ้าน หนองจอกใหญ่
หมู่ที่ 3 ชื่อหมู่บ้าน บ้านเขาโปร่ง หมู่ที่ 11 ชื่อหมู่บ้าน หนองจอกใหญ่
หมู่ที่ 4 ชื่อหมู่บ้าน บ้านโคกแย้ หมู่ที่ 12 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองพันอ้อม
หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ 13 ชื่อหมู่บ้าน บ้านดอนแพง
หมู่ที่ 6 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองผักชีเหนือ หมู่ที่ 14 ชื่อหมู่บ้าน บ้านบ่อน้ำเค็ม
หมู่ที่ 7 ชื่อหมู่บ้าน บ้านโนนบก หมู่ที่ 15 ชื่อหมู่บ้าน บ้านโคกเชือก
หมู่ที่ 8 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ 16 ชื่อหมู่บ้าน บ้านหนองจอกน้อย

 


ประชากร (ณ วันที่ 6 ส.ค. 2563)
      ประชากรทั้งสิ้น 10,275 คน 
      แยกเป็นชาย 4,951 คน 
      แยกเป็นหญิง 5,324 คน  
      มีความหนาแน่นเฉลี่ย 342 คน/ตารางกิโลเมตร

     จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 5,833 ครัวเรือน