องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
กองช่าง
นายกฤชณุพงศ์  พื้นชมภู


ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง

วิศวกรโยธา
 ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา นายช่างโยธา

นายวิวัชชัย กองศรี นายกิตติ คงกิตติมานนท์ นายเอกสิทธิ์ ใหลเลื่อน นายพงศธร พิมโชติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพุฒิพงศ์ มะสีพันธ์ นายวิญญู เหมโก


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับรถยนต์

นายนพรุจ แหยมนาค
นายคุณานนท์ สุทาดล
นายวศิน อินสระเทศ
นายธันวา ขวัญเมือง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป

ว่าง
นางสาวเกษมณี ชีวิชีวิล นายพชรากร แก้วโชติ
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป