องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
สำนักปลัด

 นางสาวรัตชนก  โบงูเหลือม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวมุนินทร์รัตน์ ระวิโรจน์
นางสาวสุกาญดา นิลภูศรี
นางสาววิชุดา มีบุบผา
นายปัณณทัต วัชรธัญญทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการนายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก
นายณัฐพล จันทร์ศรี
(ว่าง)
นางสาวอณัฐธิชา อุ่นจิตร
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงานนางบุญรัตน์ สุขภิมุข
นางสาวทัศนีย์ ศิลปวัฒนกุล
นางสาวรุ้งตะวัน บริพันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 นายอิศราวุฒิ ใยบัณดิษฐ
นางสาวรัชนี ศรีบุศราคัม
นางสาวสุกัญญา สรสนิธ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางชุติณันต์ เกียรติหิรัญกุล
นายวิชาญ ศกุนตนาค
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักจัดการเทศกิจนางสาวอัมพิรา ชาลี
นางชญาน์นันท์ พุทธศรี นางสาวรุ่งทิพย์ บงการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นายกิตติพจน์ กลัดเนียม นายคมสันต์ กล้วยป่า นายอำพล ปั้นแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

 
 นายไพฑูรย์ อุ่นจิตร นายเอกชัย พู่แพร นายบุญส่ง พรมบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)
นางอัจฉรา สังข์ทอง
นางสาวมาริสา บุญวัง นางสาวศุภักษร ภูผิวคำ นายธนวัฒน์ เชื้อบุญจันทร์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางสาวนุจรี ไวว่อง
นางสาววรรณกานต์ พลแสน นางสาววิธวลี ภู่ห้อย
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป นายวันดี วงศ์เตชะ นายธนกฤต แหยมนุช นายสำเภา พรมบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์นายวิชัย อยู่ดี
นายสรวิศ ศิลาลาส
นายวีรภัทร พวงพัด
คนงานเกษตร คนสวน คนสวน