องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
สำนักปลัด

  นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวมุนินทร์รัตน์ ระวิโรจน์
นางสาวสุกาญดา นิลภูศรี
นางสาววิชุดา มีบุบผา
นายปัณณทัต วัชรธัญญทิพย์
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
นายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก
นายณัฐพล จันทร์ศรี
นายภานุพงศ์ หาระกรณ์
นางสาวอณัฐธิชา อุ่นจิตร
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงานนางบุญรัตน์ สุขภิมุข
นางสาวทัศนีย์ ศิลปวัฒนกุล
นางสาวรุ้งตะวัน บริพันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 นายอิศราวุฒิ ใยบัณดิษฐ
นางสาวรัชนี ศรีบุศราคัม
นางสาวสุกัญญา สรสนิธ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นางชุติณันต์ เกียรติหิรัญกุล
นายวิชาญ ศกุนตนาค
นางชญาน์นันท์ พุทธศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยนักจัดการเทศกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัมพิรา ชาลี
นางสาวรุ่งทิพย์ บงการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายไพฑูรย์ อุ่นจิตร
นายเอกชัย พู่แพร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 นายกิตติพจน์ กลัดเนียม
นายคมสันต์ กล้วยป่า
นายอำพล ปั้นแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยนายวิชัย อยู่ดี นางสมจิตร บุญคง นายสรวิศ ศิลาลาศ
คนงานเกษตร คนสวน คนสวน
   
นายวันดี วงศ์เตชะ
นางสมหวัง สีเงิน
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไปนางอัจฉรา สังข์ทอง
นางสาวมาริสา บุญวัง นางสาวศุภักษร ภูผิวคำ นายธนวัฒน์ เชื้อบุญจันทร์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป