องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
สภาอบต.


 นายศิริชัย โพสอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


นายจำเนียร บุตรทอง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
นางสาวบุญล้อม ปลอดห่วง
นายนิรุต ศรีมาวงศ์
นายสมพงศ์ มีไพศาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 3


นายผดุง อำมฤก
นายภูทัย อุ่นจิตร
นายสมจิตร ขุนทิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 6

 นายพวง นามโคตร์
นายวรวุฒิ อยู่พร้อม
นายศิริชัย โพสอน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 9


นายภูชิชย์ อ้นเพียรเอก
นายคำพวง เลื่อมตา
นายสำราญ กุศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 10
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 12


นายวรภพ จอมอุย
นางวาสนา คงสมฤทธิ์
นายวันชัย แก้วสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 14 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 15


นายจำเนียร บุตรทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ หมู่ที่ 16