องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


 นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เบอร์โทร 080-3542639นางสาวเขมจิรา เพ็งภาค

นายสมพร เกตุสุวรรณ์
รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เบอร์โทร 089-8927742

เบอร์โทร 091-7715906

นายสวงค์ ทองขาว
เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
เบอร์โทร 061 - 4251258