องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.kokyae.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538
ตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
ที่ทำการตั้งอยู่  :  เลขที่ 40 หมู่ 6 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
เว็บไซต์  :  http://www.kokyae.go.th 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  :  saraban@kokyae.go.th