วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) หมายเลขครุภัณฑ์ 011-61-0007 ทะเบียน 86-5484 ดังนี้ 1.ตัดเชื่อมถังบรรจุขยะ ด้านหลังซ้าย จำนวน 1 แผ่น 2.เชื่อมดามพื้นฝาท้าย จำนวน 1 อัน 3.ค่าบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๔-๒๒๘๑ สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑/๕๒/๐๐๐๔ (กองสาธารณสุขฯ) ดังนี้ แหนบหลังซ้ายหัก ๑.เปลี่ยนสาแหรกหลัง จำนวน ๒ ตัว ๒.เปลี่ยนสะดือแหนบหลัง จำนวน ๑ ตัว ๓.เปลี่ยนแหนบหลัง จำนวน ๔ ตัว ๔.ค่าบริการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุโครงการฯ (สำนักงานปลัด) 1.ชุดรางปลูกอนุบาล 2 จำนวน 1 ชุด 2.ชุดรางปลูกผัก จำนวน 3 ชุด 3.ชุดอุปกรณ์การปลูก จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พื้นที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (หมู่ที่ 15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองหนองแร่ (บริเวณหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13) ปริมาณงาน ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองหนองแร่ ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า 7,500.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ดังนี้ หินคลุก จำนวน ๒๙๔ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 492/63/0008 (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 รายการ (รายระเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (สำนักงานปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 055-48-0009 และ 055-61-0018 จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าทะเบียน ตค-5925 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019/60/0001 (สำนักงานปลัด) จำนวน 5 รายการ (รายระเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง