วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเช่าเก้าอี้และเช่าโต๊ะ (กองสวัสดิการสังคม) ดังนี้ 1.เช่าเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง จำนวน 150 ตัว 2.ค่าเช่าโต๊ะไม้กลมขาเหล็ก จำนวน 15 ชุด เพื่อใช้ในโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ (สำนักงานปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 006/51/0003 หมายเลขทะเบียน 85-9093 สระบุรี จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างทำป้ายโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) ดังนี้ ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2.5x6 เมตร จำนวน 1 ผืน เพื่อใช้ในโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ และ จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณงาน จำนวน 2 งาน(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ในการเล่นเกมส์และของรางวัลตามโครงการฯ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการสานสัมพันธ์วันพิการสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-9047 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006/43/0001 (สำนักงานปลัด) ดังนี้ 1.เปลี่ยนไดร์สตาร์ท MITSUBISHI 6D16 จำนวน 1 ลูก 2.ค่าบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรกระพริบ (กองช่าง) ดังนี้ 1.ไฟพร้อมชุดฝาครอบสำหรับติดตั้งพร้อมแผงรับพลังงาน จำนวน 4 ชุด 2.แบตเตอรี่ ขนาด 12V 12A 20Hr จำนวน 9 ลูก 3.ค่าแรง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลเป็นคนงานทั่วไปปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) จำนวน 4 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา คนละ 9,000 บาท/เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) จำนวน 4 เดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักงานปลัด) ดังนี้ 1.แบตเตอรี่ FB ขนาด F-135 L ขนาด 85 แอมป์ 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง