วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยตรงข้ามโรงงาน UMI หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 78.00 ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างทำคู่มือในการฝึกอบรม จำนวน 79 เล่ม ใส่หน้าปกพิมพ์สี กระดาษมัน เข้าปกสันอัดกาว เล่มมีขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 183 หน้า/เล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนังงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลาดยางทับ บริเวณวัดหนองจอกน้อย หมู่ที่.16 ปริมาณงาน ลายยาง กว้าง 6.00 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และประตูระบายน้ำ ปิด-เปิด ซอยน้าสมพร บุญทับ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 172.00 ม. ก่อสร้างประตู ปิด-เปิด ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.30 ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก โดยเปลี่ยนเป็นท่อ คสล.ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 18.00 ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า (ชนิดฟาร์มแทรกเตอร์) ทะเบียน ตค-5925 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 019/60/0001 (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (สำนักงานปลัด) หมายเลขครุภัณฑ์ 006-48-0002 หมายเลขทะเบียน 82-4625 สระบุรี จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ก่อสร้างประตูปิดเปิดท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.80 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณหน้าวัดหนองสมัคร-กลุ่มบ้านยายน้อย หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ติดตั้งโซล่าเซลล์ ความยาว 425.00 ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และประตูระบายน้ำ ปิด-เปิด ซอยน้าสมพร บุญทับ หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก.0.30 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาว 172.00 ม. ก่อสร้างประตู ปิด-เปิด ท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. 0.30 ม. ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง